File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Põhiväärtused

  Väärtustel ja vastutusel põhinev tegutsemine igal tasandil.

  Avatus - avatus uuele ja huvitavale, avatus eneseteostusele ja -arengule.

  Rahulolu - sisemine motivatsioon eneseanalüüsiks ja meeskonna arendamiseks läbi isikliku arengu.

  Sünergia - tulemuslik koostöö igal tasandil.

  Töökus - Tööd tuleb teha rõõmuga.

  Usaldus - usaldus kõigi osapoolte vahel.

   

  Kooli visioon

  Olla silmapaistev kool, kus arendatakse loovust, järgitakse põhiväärtusi kitsamas ja laiemas mõttes ning jõutakse sünergiani läbi meie-tunde.

  Olla kool, mille üle on uhked õpilased, töötajad, vilistlased, lapsevanemad.

   

  Kooli missioon

  Toetada iga õppija arengut elus hästi hakkamasaamiseks ja elukestvaks õppeks, luues ja mõjutades õpikeskkonda, mis toetab iseseisvumist, paindlikku ja loomingulist mõtteviisi ning muutuvate oludega kohenemist tööturul.

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101