Põhiväärtused

Väärtustel ja vastutusel põhinev tegutsemine igal tasandil.

Avatus - avatus uuele ja huvitavale, avatus eneseteostusele ja -arengule.

Rahulolu - sisemine motivatsioon eneseanalüüsiks ja meeskonna arendamiseks läbi isikliku arengu.

Sünergia - tulemuslik koostöö igal tasandil.

Töökus - Tööd tuleb teha rõõmuga.

Usaldus - usaldus kõigi osapoolte vahel.

 

Kooli visioon

Olla silmapaistev kool, kus arendatakse loovust, järgitakse põhiväärtusi kitsamas ja laiemas mõttes ning jõutakse sünergiani läbi meie-tunde.

Olla kool, mille üle on uhked õpilased, töötajad, vilistlased, lapsevanemad.

 

Kooli missioon

Toetada iga õppija arengut elus hästi hakkamasaamiseks ja elukestvaks õppeks, luues ja mõjutades õpikeskkonda, mis toetab iseseisvumist, paindlikku ja loomingulist mõtteviisi ning muutuvate oludega kohenemist tööturul.

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101